coloniass.jpg
CARREIRA ESCOLAR

debuxo_carreira_17_18web.jpg
RADIO ABRENTE

 
radioabrentelogo.jpg

instalacioness.jpg
CENTROS SOLIDARIOS

redecentrosolidariospequeno.jpg
Dinamización Lingüística

cartel_trompos2016.jpg

Cartel-Axuda-Programa-I-peq.jpg
Buscar WEB

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA


 1º E.SO

1ª AVALIACIÓN:

TRAZADOS FUNDAMENTAIS


- Operacións con ángulos

3º ESO                                                                


APUNTES ALFABETO VISUAL:
Alfabeto visual 1
Alfabeto visual 2
Alfabeto visual 3
Alfabeto visual 4

TRANSFORMACIÓNS ISOMÉTRICAS
     - Traslación e xiro
     - Simetría axial e central
     - Exercicios simetría axial e central


2ª AVALIACIÓN: 

CURVAS XEOMÉTRICAS E CÓNICAS:
      
     - Óvalos, ovoides, elipses, parábolas e hipérbolas
     - Culler

TRIÁNGULOS
   - Clasificación Triángulos
   - Triángulos equiláteros, isósceles e rectángulos

POLÍGONOS
    -
Dado radio

3ª AVALIACIÓN:

PROPORCIÓN ÁUREA E HUMANA:
    - Proporción Áurea
    - Proporción Humana

CLAROESCURO
     - Exercicios claroescuro

 

4º ESO

1ª AVALIACIÓN:
        
    1. Sistema Axonométrico (Representación de sólidos, vistas diédricas)
              1.1. Teoría (Sistema Axonométrico)
              1.3. Exercicios
                      - Sólido 1
                      - Sólido 2
                      - Vistas ou proxeccións1
                      - Vistas ou proxeccións2
                      - Vistas ou proxeccións3
                      - Vistas ou proxeccións4
                      - Vistas ou proxeccións5

2. Escalas
     - Teoría
     - Exercicios con escalas
                - Como afrontar exercicios con escalas
                - Exercicios con escalas 1
                - Solución exercicios con escalas 1
                -  Exercicios con escalas 2
 
3. Normalización e Acotación:
      - Teoría
      - Exercicio 1
      - Exercicio 2


2ª AVALIACIÓN:    


Tanxencias e enlaces
EXERCICIOS PARA O EXAME:
TANXENCIA 1
TANXENCIA 2
TANXENCIA 3
TANXENCIA 4
TANXENCIA 5
EXERCICIO1
EXERCICIO2


3ª AVALIACIÓN
SISTEMA DIÉDRICO
Sistema Diédrico
Sistema Diédrico Puntos
Rectas:
     Rectas
     Intersección Rectas

Planos:
     Planos
     Tipos de planos
     Exercicios con planos
     Exercicios con planos (solución)


ESTRUCTURAS MODULARES E POLIEDROS (NON ENTRA)
Resistencia de estructuras
Columnas
Poliedros:
Clasificación
Construcción
 
 

INDICACIÓNS PARA A RECUPERACIÓN DE SETEMBRO PARA EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL DE 1º, 3º E 4º DE ESO


SETEMBRO 1º E.S.O.: BOLETÍN PARA ENTREGAR

SETEMBRO 3º E.S.O.:

40% da nota: entrega de tres traballos (claroscuro, lacerías e simetrías) o mesmo día do exame. Non pode faltar ningún traballo senón non se fará media co exame.
    - Claroescuro (facer a lámina tal cual está, sombreando cos lápices de grafito de diferentes numeracións)
    - Lacerías (facer dúas como a lámina pero cos cores que queiran)
  -Simetrías (facer exercicios de simetría do tema TRANSFORMACIÓNS ISOMÉTRICAS)
60% da nota: exame que consta de 10 preguntas tipo coa materia de todo o curso (presente na web do cole)


SETEMBRO 4º E.S.O.:

40% da nota: Entrega dun traballo o mesmo día do exame no que habrá que facer unha figura feita con tanxencias e enlaces (presentes na web) EXERCICIO 1, EXERCICIO 2,  da 2ª Avaliación. Non pode faltar ningún traballo senón non se fará media co exame.
60% da nota: exame que consta de 10 preguntas tipo coa materia de todo o curso (presente na web do cole)