Olaya Poza  
Expresión lingüística 5º EP qa46cvt
Ciencias Naturais 5º EP ha7td2c
Ciencias Sociais 5º EP cfon6iq
Lengua y Literatura 6º EP rlunrlo
Lingua 6º EP s36k3w7
Matemáticas 6º EP 743adb6
Informática 6º EP uid3toy
   
María José  
Relixión 5º EP mo3am5q
Relixión 6º EP 65ujpeo
Ciencias Naturais 6º EP 43yxch7
Ciencias Sociais 6º EP uccnatl
   
Susana  
2º EP (5 en Raia) kqvanix
English xiuqggc
   
Joaquín  
Relixión 4º bgk6elp
Relixión 3º zxbpdsd
C. Sociais 3º gnktopz
C. Naturais 3º 77sny7i
Matemáticas 3º ypy67dh
Lingua Galega 3º a3qgeox
Lengua Castellana 3º 4fcleiv
Aula virtual (videoconferencias) 2knpqvy
   
Alba 5º EP  
Lengua Castellana 5º EP pfvml52
Lingua Galega 5º EP mthyc53
Matemáticas 5º EP p6k7wnn
Inglés 3º EP hnp76vm
Inglés 4º EP p2oinis
   
Lorena Bacelo  
1st English 7un7hwe
1st Arts ceex66m
1st Values szrstdt
2nd English tgulmya
2nd Values d65fzcq
2nd Arts vcqepjm
3rd English jn45h2i
3rd Arts xk74xik
3rd Values qppvid7
4th English omil3xj
4th Arts kqcaxai
4th Values 6gr4663
5th Arts porstop
5th Values v54tpjv
6th Arts q53suvw
6th Values 2lvzvxz
   
Raquel Martínez  
1º EP- Educación Física xwpaeid
2º EP- Educación Física r26hanj
3º EP- Educación Física x4tm2jd
4º EP- Educación Física gnczbda
5º EP- Educación Física rgw2hwh
6º EP- Educación Física izlm4ad
   
Fiona Torres  
5º EP INGLÉS au5wcb5
6º EP INGLÉS dpfdrvn
   
Basilio Ucha Camiña  
Música 1º EP 4gb3j4j
Música 2º EP ci7n4sb
Música 3º EP fpkdieg
Música 4º EP 2yjlsbz
Música 5º EP ojfxx5k
Música 6º EP dgxye2n