Prezadas familias:

Segundo  as instrucións  do 27 de marzo, dirixidas  ás direccións dos centros educativos  de ensino  non universitario,  sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre:

  1. 1. A efectos de dar continuidade no calendario  escolar, os centros educativos  procederán a formalizar  o peche da avaliación  do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía  pedagóxica e de xestión,  disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

 

  1. 2. Non serán avaliables as actividades  relacionadas  cos contidos curriculares  realizadas  polo alumnado con posterioridade  á data de declaración  do estado de alarma. En consecuencia,  aqueles centros que non teñan formalizado  o peche da avaliación  do segundo  trimestre procederán a formalizalo  co traballo desenvolvido  ata dita data.

 

  1. 3. As notas académicas do segundo  trimestre do seu fill@ poderá vela  a través de Abalar.

 

Reciba un cordial saúdo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A dirección.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Portonovo, a 30 de marzo de 2020